Approval of the Infrastructure Permit for Banja-Gramsh  and Trashovica Bridge, Replacement Road

 

February 16, 2015 the Albanian National Territory Council Approved, Chaired by the Prime Minister Edi Rama, approved the Infrastructure Permit for the Banja –Gramsh Road and Ura e Trashovices. The total investment for this replacement road will be 33 Million
The Infrastructure Permit will enable Devoll Hydropower Sh.A (DHP) to start construction of the Replacement road Banja – Gramsh and Trashovica Bridge as an important milestone for Devoll Hydropower Project.

Mr. Ola By, Project Director of DHP, stated: “We are very pleased to receive the approval of the highest Albanian authority on territorial planning, for the Replacement infrastructure of the Banja-Gramsh Road. This permit is important for the start of Construction works, which should be completed before the start of water filling at Banja reservoir on February 2016.

This approval represents another major milestone in the excellent cooperation between the Albanian government and the Devoll Hydropower Project and we look forward to working jointly in the further development of Devoll Hydropower Project, as one of the biggest investment in Albania.”

Miratimi i lejes se Infrastrukturës për rrugen zevendesuese Banje-Gramsh dhe Ura e Trashovices

 

16 shkurt 2015, Këshilli Kombetar I Rregullimit te Territorit ( KKRRTSH) Miratuar, nën drejtimin e kryeministrit Edi Rama, miratoje lejen e Infrastrukturës për rrugen zevendesuese Banje- Gramsh dhe Ura e Trashovices. Investimi total për këtë rrugë do të jetë 33 milion Euro. Leja Infrastruktura do të mundësojë Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) për të filluar ndërtimin e rrugës zevendesuese Banja – Gramsh dhe Ura e Trashovices, e cila eshte një piketë e rëndësishme për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.

Z. Ola By, Drejtor i Projektit të DHP, deklaroi: “Ne jemi shumë të kënaqur per marrjen e miratimit për ndertimin e rrugës Banje-Gramsh nga autoriteti më i lartë shqiptar për planifikimin e territorit,. Kjo leje është e rëndësishme për fillimin e punimeve të ndërtimit, i cili duhet të përfundojë para fillimit të mbushjes me uje te rezervuar te Banjes, në shkurt 2016.

Ky aprovim paraqet një tjetër arritje të madhe në bashkëpunimin e shkëlqyer midis Qeverisë Shqiptare dhe Projektit Hidroenergjetik të Devollit dhe ne shikojmë përpara për të punuar së bashku per zhvillimin e mëtejshëm të Projektit, si një nga investimet më të mëdha në Shqipëri.”