Inaugural Ceremony for the start of construction of the Banja –Gramsh Replacement road

 

On 18 February 2015 the ceremony for the construction of the new replacement road Banja –Gramsh and Bridge of Trashovice , took place in Cekin. During the ceremony the Minister of Energy and Industry Mr. Damian Gjiknuri and the Minister of Infrustructure Mr. Edmond Haxhinasto were present. Mr. Bredo Erichsen CEO and Country manager for Stakraft Albania expressed gratitude for the good cooperation between the Albanian administration and Devoll Hydropower Sh.A He further stated that ‘there is a significant connection between a company’s reputation and its overall performance; and at Statkraft we have always been focused at great performance.

Ola By Project Director of the Devoll Hydropower project stated –‘ This today, might just be a brief ceremony for a new road ,but for many of us means a lot more than that. For us it is a promise kept to all Gramsh citizens and the affected community’s.’

Banja-Gramsh road and the Trashovice Bridge is designed to have in total 13 bridges with a length of 1685 ml. The road will pass alongside the reservoir in a lowest altitude of 176.50 m , standing well above the reservoir level.
This road will have better standards that the existing one and will secure better connectivity to all villages affected. The road will allow for shorter travelling time and increased safety standards. It will create opportunity for the development of the area through faster trading of their agricultural and industrial produce. During its construction it will have a direct impact on employment.

The total investment of the road is 33 million Euros, with construction expected to be completed by early 2016.

Ceremonia inagurimit për fillimin e ndërtimit të rrugës zevendesuese Banja -Gramsh

 

Më 18 shkurt 2015 ceremonia për fillimin e ndërtimit te rrugës zëvendësuese Banja -Gramsh dhe Ura e Trashovice, u zhvillua në Cekin. Gjatë ceremonisë Ministri i Energjetikës dhe Industrisë, Z. Damian Gjiknuri dhe Ministri i Transportit Edmond Haxhinasto ishin të pranishëm. CEO dhe Menaxheri per Shqiperine i Statkraft Z. Bredo Erichsen Shqipëri shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin e mirë midis administratës shqiptare dhe Devoll Hydropower Sh.A. Ai më tej ka deklaruar se “ekziston një lidhje e rëndësishme ndërmjet reputacionin te një kompanie dhe performancës e saj; dhe në Statkraft ne kemi qenë gjithmonë të fokusuar në performance.

Rruga e Banja-Gramsh dhe Ura Trashovice është projektuar që të ketë gjithsej 13 ura me një gjatësi prej 1685 ml. Rruga do të kalojë pranë rezervuarit në një lartësi prej 176,50 m, duke qëndruar mbi nivelin e rezervuarit.
Kjo rrugë do të ketë standarde më të mira nga ato ekzistuese dhe do të siguroje lidhjen më të mirë për të gjitha fshatrat e prekura. Rruga do të kete nje kohe me te shkurter udhetimi dhe standarte te larta sigurie. Kjo do të krijojë mundësi për zhvillimin e zonës përmes tregtimin më të shpejtë të prodhimit të tyre bujqësore dhe industriale. Gjatë ndërtimit të saj ajo do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në punësim.

Investimi i përgjithshëm i rrugës është 33 milionë euro, dhe ndërtimit I saj pritet të përfundojë deri në fillim të 2016.