July 21st 2015, Devoll Hydropower was granted the development permit for the replacement infrastructure and the houses to be replaced as a result of construction and operation of the Banja HPP.

15 new homes will be built by Devoll Hydropower for the displaced community, ensuring proper shelter to those households living around the Banja reservoir area. The new homes shall be ready before the start of the inundation of the Banja HPP, early next year. The construction works have been adapted suitable to the optimal construction conditions and in compliance with the Albanian standards. The proposed models are as below:
shtepite

Devoll Hydropower (DHP), a project whole owned by the Norwegian company Statkraft AS, runs an extensive program of Environment Social and Resettlement (ESM) activities. This programme, takes actions to protect communities, the first to be implemented in Albania for large projects, is in line with international and IFC standards for conducting sustainable business, the core value of Statkraft AS.

The ESM management plan allows for further compensation and livelihood restoration, adding on to the compensation from expropriation, to allow the affected community to build a self-sufficient future. Devoll Hydropower’s ESM management plan has further proposed the replacement of new schools and kindergartens, roads, water and sanitation, and physical cultural objects, all to serve the affected community of Devoll Valley.

Esm map

Map with proposed ESM projects

Devoll Hydropower project is an important project for Albania; it not only provides for new jobs, modern infrastructure and economic growth, but further it is being developed with the best Health Safety and Environmental Standards.

DHP project is implemented as per the Clean Development Mechanism (CDM), approved by the Ministry of Environment and registered to UNFCCC (United Nations Frame Convention for Climate Change, Kyoto protocol IPCC 2007). Once completed, DHP project will produce 18% of the country’s renewable energy.

—————————————————————————————

Informacion lidhur me Ndërtimin e Shtëpive Zëvendësuese te Familjeve qe preken nga ndërtimi dhe operimi i HEC-it te Banjës si dhe Infrastruktura Zëvendësuese ne kuadër te projektit te Devollit.

Devoll Hydropower do te ndërtojë 15 shtëpi te reja për komunitetin qe jeton pranë zonës se rezervuarit te Banjës. Këto shtëpi te reja do te sigurojnë strehim familjet, shtëpitë e te cilëve do te përmbyten nga ndërtimi i HEC-it te Banjës. Shtëpitë e reja janë planifikuar te jene gati para fillimit te përmbytjes nga HEC- i Banjës. Shtëpitë e ndërtimit janë përshtatur sipas kushteve me te mira te ndërtimit ne përputhje me standardet shqiptare te projektimit dhe ndërtimit. Struktura e shtëpisë do te jene me tulla, te kombinuara me struktura beton armeje.
shtepite_devoll

Devoll Hydropower, një projekt i cili zotërohet nga shoqëria norvegjeze Statkraft AS, ka marre përsipër një sere masash te përcaktuara ne programin Mjedisor dhe Social (PMS). Ky program është i pari qe zbatohet ne Shqipëri, nder projektet e tjera ndërkombëtare te kësaj përmase, dhe është ne përputhje me standardet e IFC-se për zhvillimin e bizneseve te qëndrueshme, vlera kryesore e Statkraft AS.

Plani menaxhues ne zbatim ofron kompensim shtese dhe rivendosje te standardeve te jetesës, tej detyrimit për kompensimin nga shpronësimi. Me tej, Plani Menaxhues Mjedisor dhe Social propozon ne vijim risistemimin e shkollave te reja dhe kopshteve, rruge, ujësjellës dhe kanalizime, si dhe objekte kulturore, te gjitha ne shërbim te komunitetit te luginës se Devollit.

shtepite_devoll02

Harte me projektet e propozuara te PMMS-se.

Projekti Hidroenergjetik i Devollit është një projekt i rëndësishëm për Shqipërinë pasi jo vetëm qe ofron punësim, infrastrukture moderne dhe rritje ekonomike, por edhe zbatohet ne baze te standardeve te Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit.

Projekti i DHP-se është zbatuar sipas Mekanizmit te Zhvillimit te Pastër, miratuar nga Ministria e Mjedisit dhe regjistruar ne UNFCCC (Konventa Kuadër e Kombeve te Bashkuara per ndryshimet klimatike, protokoll i Kyotos IPCC 2007). Ne përfundim, projekti i DHP-se do te rrisë me 18% prodhimin e përgjithshëm energjisë ne Shqipëri.